κοινωνική οικονομία

social-building

Η παγκόσμια αύξηση των ποσοστών της ανεργίας, η έξαρση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η παρατεταμένη κρίση του “Κοινωνικού Κράτους” λόγω της ασφυκτικής δημοσιονομικής πολιτικής και της περικοπής των κοινωνικών δαπανών, έδωσαν τον απαραίτητο χώρο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
Η Κοινωνική Οικονομία έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως “Τρίτος Τομέας της Οικονομίας”, ως ο τομέας της οικονομίας που αναπτύσσεται σε έναν νέο, ριζοσπαστικό χώρο ανάμεσα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.
“Η Κοινωνική Οικονομία περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς κυρίως συνεταιρισμούς, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία (ενώσεις), η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: α) σκοπό έχουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία, παρά την επιδίωξη κέρδους, β) έχουν ανεξάρτητη διοίκηση, γ) εφαρμόζουν δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, δ) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή του εισοδήματος” (Defourny, 2001). Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του ισχύοντος νόμου (N. 4430/2016) για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της, ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
(πηγή: xronos.gr)
social economy
river-scroll-top